ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

Elektronikus szerződéskötés lépései, adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei.

A webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

Vevő tudomásul veszi, hogy a rendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Vásárlói adatok” menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze a decotrend.superwebaruhaz@gmail.com e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ÁSZF elektronikus elérhetőségét, a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeinél ismertetett módon a Vásárló kijavítást kérhet.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A visszaigazoló e-mail Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Eladó és Vásárló között. A szerződés minden esetben magyar nyelvű, digitális formában iktatásra kerül, így utólag hozzáférhető lesz.

Regisztráció


Amennyiben a vásárló a Decotrend.hu webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

Bármelyik regisztrációs lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. Webáruházunk a hibás adatokból eredő téves teljesítésért semmilyen formában nem vállal felelősséget. 

 

GDPR

A webáruházunk által feldolgozott adatok továbbra is kizárólag a szolgáltatással kapcsolatban, annak utólagos ellenőrzésére és elszámolására kerülnek felhasználásra, illetve archiválásra. Nyilatkozunk arról, hogy az adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, különös tekintettel az EU a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (GDPR).

Tevékenységünk során csak olyan alvállalkozót veszünk igénybe (fuvarozók), akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt követelményeknek.

Az új adatvédelmi törvénynek megfelelően a felhasználók bejelentkezés után, a regisztrációs adataik megtekintésénél egy gombnyomással kérhetik személyes adataik és regisztrációjuk törlését.


Bemutatott termékek

A vásárolt áruk jellemzői a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor érvényes ÁFA-t is, azonban nem tartalmazza a mindenkor érvényes szállítási költséget.

A Decotrend.hu webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja.
Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket nem tudjuk szállítani, erről a megadott email címre értesítést küldünk. 

 

Jótállás, szavatosság

Jogos minőségi kifogás illetve meghibásodás esetén 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén, a webáruházunkban rendelhető fali- és asztali órák, elektromos lámpák esetén a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállási idő egy év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik – ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi.

Fontos, hogy amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Ha a fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt kötelező jótállás alá tartozó termékek meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ebben az esetben a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Vásárló hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint (45/2014. (II.26.) korm. rendelet 3. melléklet): https://njt.hu/jogszabaly/2014-45-20-22

 

Vásárlástól való elállás joga

Vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) sz. kormányrendelet rendelkezik. Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállásra vonatkozó igényét köteles e-mail-ben jelezni a decotrend.superwebaruhaz@gmail.com e-mail címen, vagy postán küldött levélben a webáruház levelezési címére címezve.

(Decotrend.hu webáruház, Gyukli Zsuzsanna e.v., 8900 Zalaegerszeg, Móra F. u. 17.).

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta
 
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott kijelenti, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt


Áru adásvételére irányuló szerződés attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
Vevő köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az árut eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia üzletünk, a Művészet és Dekoráció üzlet címére (8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. fszt.5.). Webáruházunk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású áru visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az áru visszajuttatásáról a Vevőnek kell gondoskodnia saját költségére.

A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Decotrend.hu webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Amennyiben az áru átvételekor a csomagoló kartondobozon olyan külsérelmi nyomot lát, amely alapján feltételezi, hogy a megrendelt áru sérülhetett szállítás közben:
1. Kérjük, hogy bontsa fel a csomagot a futár jelenlétében!
2. Amennyiben sérült (összetört) az áru, kérje kárfelvételi jegyzőkönyv rögzítését a futártól!
Tájékoztatjuk, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv felvételének hiányában nem áll módunkban az esetlegesen sérülten átvett áruk utólagosan történő kártalanítása, illetve fenntartjuk magunknak ennek egyedi elbírálására vonatkozó jogot!

Abban az esetben, ha az árut a Vevő nem tudja csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen visszajuttatni, webáruházunk nem vállalja az áru visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

 

Panaszkezelés

 

Panasz esetén a szerződő felek között a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Zala Megyei Békéltető Testület (elérhetőségei: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24., Tel.: +3692550513, e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu) hivatott igazságot tenni.

A Magyarországon területileg illetékes békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu

Kérelem benyújtásához formanyomtatvány letölthető:

https://www.bekelteteszala.hu/nyomtatvany

 

Online vitarendezés jogviták rendezésére (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2