ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

Elektronikus szerződéskötés lépései,

adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei.

A webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A szerződés nyelve a magyar.

A távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vevő tudomásul veszi, hogy a rendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Vásárlói adatok” menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze a decotrend.superwebaruhaz@gmail.com e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ÁSZF elektronikus elérhetőségét, a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeinél ismertetett módon a Vásárló kijavítást kérhet.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A visszaigazoló e-mail Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Eladó és Vásárló között. A szerződés minden esetben magyar nyelvű, digitális formában iktatásra kerül, így utólag hozzáférhető lesz.

 

Regisztráció
Amennyiben a vásárló a Decotrend.hu webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

Bármelyik regisztrációs lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. Webáruházunk a hibás adatokból eredő téves teljesítésért semmilyen formában nem vállal felelősséget. 

 

GDPR

A webáruházunk által feldolgozott adatok továbbra is kizárólag a szolgáltatással kapcsolatban, annak utólagos ellenőrzésére és elszámolására kerülnek felhasználásra, illetve archiválásra. Nyilatkozunk arról, hogy az adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, különös tekintettel az EU a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (GDPR).

Tevékenységünk során csak olyan alvállalkozót veszünk igénybe (fuvarozók), akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt követelményeknek.

Az új adatvédelmi törvénynek megfelelően a felhasználók bejelentkezés után, a regisztrációs adataik megtekintésénél egy gombnyomással kérhetik személyes adataik és regisztrációjuk törlését.


Bemutatott termékek

A vásárolt áruk jellemzői a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor érvényes ÁFA-t is, azonban nem tartalmazza a mindenkor érvényes szállítási költséget.

A Decotrend.hu webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja.
Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket nem tudjuk szállítani, erről a megadott email címre értesítést küldünk. 

 

Jótállás, szavatosság

Jogos minőségi kifogás illetve meghibásodás esetén 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén, a webáruházunkban rendelhető fali- és asztali órák, elektromos lámpák esetén a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállási idő egy év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik – ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi.

Fontos, hogy amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Ha a fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt kötelező jótállás alá tartozó termékek meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ebben az esetben a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Vásárló hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint (45/2014. (II.26.) korm. rendelet 3. melléklet): https://njt.hu/jogszabaly/2014-45-20-22

Vevő az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Vásárlástól való elállás joga

Vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) sz. kormányrendelet rendelkezik. Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállásra vonatkozó igényét köteles e-mail-ben jelezni a decotrend.superwebaruhaz@gmail.com e-mail címen, vagy postán küldött levélben a webáruház levelezési címére címezve.

(Decotrend.hu webáruház, IL TASSO Kft., 8900 Zalaegerszeg, Móra F. u. 17.).

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta
 
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott kijelenti, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt
 
Áru adásvételére irányuló szerződés attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
Vevő köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az árut eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia üzletünk, a Művészet és Dekoráció üzlet címére (8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. fszt.5.). Webáruházunk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású áru visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az áru visszajuttatásáról a Vevőnek kell gondoskodnia saját költségére.

A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Decotrend.hu webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Amennyiben az áru átvételekor a csomagoló kartondobozon olyan külsérelmi nyomot lát, amely alapján feltételezi, hogy a megrendelt áru sérülhetett szállítás közben:
1. Kérjük, hogy bontsa fel a csomagot a futár jelenlétében!
2. Amennyiben sérült (összetört) az áru, kérje kárfelvételi jegyzőkönyv rögzítését a futártól!
Tájékoztatjuk, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv felvételének hiányában nem áll módunkban az esetlegesen sérülten átvett áruk utólagosan történő kártalanítása, illetve fenntartjuk magunknak ennek egyedi elbírálására vonatkozó jogot!

Abban az esetben, ha az árut a Vevő nem tudja csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen visszajuttatni, webáruházunk nem vállalja az áru visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § értelmében a Vevő nem gyakorolhatja a 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, ha:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed.

(3) Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

 

Panaszkezelés

 

Minőségi kifogásokat a termékek jellegének megfelelően a decotrend.hu webáruház üzletében, személyesen áll módunkban kezelni.
A Vásárló a termékkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím:
Decotrend.hu webáruház, IL TASSO Kft., 8900 Zalaegerszeg, Móra F. u. 17.
Telefonszám: +36209664629.
E-mail: decotrend.superwebaruhaz@gmail.com
 
Decotrend.hu webáruház a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a munkatársain keresztül azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, az ügyfélszolgálat felveszi az érintett üzlettel / raktárral / futárszolgálattal – és ha szükséges – a panaszossal a kapcsolatot. Az ügy kivizsgálását követően haladéktalanul értesíti a Vásárlót. A jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén köteles helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint utólag, legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt megküldeni.
Az ügy kivizsgálását követően haladéktalanul értesíti a Vásárlót, az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Decotrend.hu webáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Decotrend.hu webáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
Amennyiben a Decotrend.hu webáruház és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasz esetén a szerződő felek között a vállalkozás székhelye szerinti Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Zala Megyei Békéltető Testület (elérhetőségei: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24., Tel.: +3692550513, e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu) hivatott igazságot tenni.

Zala Vármegye, Vas Vármegye és Győr-Moson-Sopron Vármegye területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben eljáró (több vármegyére kiterjedő illetékességű) békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

elérhetőségei:

székhely és levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A

telefon: +36 96 520 217

e-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

honlap: www.bekeltetesgyor.hu

A Magyarországon területileg illetékes békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu

Kérelem benyújtásához formanyomtatvány letölthető:

https://www.bekelteteszala.hu/nyomtatvany

 

 

ODR

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el:

http://ec.europa.eu/odr